Laatste update: 25-07-2018

 

PRIVACY STATEMENT FOKKO INTERNATIONAL, FOKKO JUWELIERS

 

Fokko International handelend onder de naam Fokko Juweliers, gevestigd aan Postbus 4002, 9701EA Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.fokkojuweliers.nl/ Postbus 4002, 9701EA Groningen 050-2601133

 

Dhr. D.F. Oehlers is de Functionaris Gegevensbescherming van Fokko International hij is te bereiken via darell@fokkojuweliers.nl.

 

-          Fokko International respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.fokkojuweliers.nl, van haar (potentiële) klanten en relaties.

-          Fokko International stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw gegevens om.

-          Fokko International deelt uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijke verplichting.

-          Fokko International is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt Fokko International altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fokko International verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-          Voor- en achternaam

-          Adresgegevens

-          Telefoonnummer

-          E-mailadres

-          Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

-          Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@fokkojuweliers.nl.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fokko International verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-          Het afhandelen van uw betaling

-          U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-          U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-          U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

-          Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Fokko International neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fokko International) tussen zit. Fokko International gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

-          Niet van toepassing: Fokko International werkt niet met geautomatiseerde verwerkingen en/ of besluitvormingen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fokko International bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

-          Klantgegevens: Uw klantgegevens worden bewaard zolang uw klant bent van Fokko Juweliers. Als u de klantrelatie beëindigt, bewaart Fokko International maximaal een jaar uw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld door facturen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Fokko International verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Fokko International deelt uw gegevens in verband met de levering van goederen uitsluitend aan erkende postorderbedrijven.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fokko International gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fokko International en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fokkojuweliers.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Fokko International wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fokko International neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fokkojuweliers.nl. Fokko International heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 

-          Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

-          TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

-          Toegang tot elektronische systemen zoals computers, mailsystemen en de website (waar onder andere het klantenbestand in is opgenomen) zijn beveiligd met een wachtwoord.

 

Wat als het privacy beleid van Fokko International wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen Fokko International behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op http://www.fokkojuweliers.nl. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 juli 2018.

 

ATTENTIE

Ten behoeve van de dienstverlening en het bijhouden van het klantenbestand bewaart Fokko International voor een ongelimiteerd termijn de in deze verklaring weergeven gegevens. Wanneer u het hier niet mee eens bent. Of wanneer u wenst dat wij de gegevens ten tijde van het afronden van onze dienstverlening aan u weer verwijderen. Dient u dit persoonlijk volgens de geldende bepalingen aan ons te melden. 

Product toegevoegd om te vergelijken.